Danh sách tài liệu

  • 1. Bộ câu hỏi đối với chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đảng viên mới
      Dang vien moi.pdf

  • 2. Bộ câu hỏi đối với chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng
      Ket nap Dang.pdf